یکی دیگه

آوریل 10, 2008

صبح از خواب بیدار شدم کیرم هی بلند میشد  معلوم بود دلش یه کوس ایرانی می خواد  رفتم توی خیوبون و به دنبال یه کوس گشتم تقریبا نزدیکیهای ظهر بود که به یه دختر ایرانی دست مالیدم و خندید و دنبالش کردم چند بار از کنارش رد و بدل شدم و خودمو بهش چسپاندم  به من اشاره کرد که بیا دنبالم رفتم توی یه کوچه تنگ  و گفت جای داری من شکه شدم که بدون مقدمه گفت جای داری؟

من که یه اتاقی خالی را از قبل در نظر داشتم گفتم بله  بعد با هم حرف زده رفتیم . کیرم تا اتاق منو خیلی اذیت می کرد دختره هم خیلی خوشکل بود مخصوصا با مانتوی کوتاه و شلوار لی تنگشٰ . توی راه که می رفتیم مثل زن و شوهر هیچ کسی نفهمید  که چه خبره  ؟ به اتاق رسیدم اتاق خالی بود و خودم از در وارد شدم بعد دختره وارد شده اول یه لب گرفتم و پستوناشو مالیدم او هم به شلوارم چسپید و  کمربندم را باز کردم و شروع به ساک زدن کرد وقتی که کیرم را با دست گرفت موجی در بدنم ایجاد شد ٰ بعد کیرم را ساک می زد معلوم بود که حرفه ای بود تجربه زیاد داشت . بعد خوابانیدم کیرم را تو کوسش فرو کردم  یه دفه دختره داد زد آه آه آه من بیشتر کیف می کردم  تقریبا 5 دقیقه ای همین طور کردم  . تمام بدنم عرق کرده بود خیلی خسته شده بودم ولی کیرم هی بیشتر داشت سفت می شد و بلند می شد بعدش من با پشت خوابیدم و دختره روی کیرم با پشت نشست و کونش خیلی تنگ بود خودش اول خیلی یواش یواش بالا و پاین می رفت ولی بعد از چند دقیقه دختره داشت هض می کرد من بیشتر کویش خیلی تنگ بود . من با دستام عقبشو می مالیدم

Advertisements

زنهای ایرانی

آوریل 10, 2008

این زنهای ایرانی که خیلی هم با حجاب هستند معمولا به عربها زیادتر عادت دارند…….

زنهای جنده ایرانی

آوریل 10, 2008

زن

این عکس را هم یکی از دوستان فرستاده میگه  جنده است میده

آوریل 10, 2008

این هم یه کوس قمی البته از عقب بیشتر حا ل میده

این هم یه کوس با ال ایرانی

زن جنده ایرانی

آوریل 10, 2008

تو کوس این زن ایرانی یه متر هم فرو کنی هیچ خیالش نیست

ایرانی زن

آوریل 10, 2008

آوریل 10, 2008

مرد کونی ایرانی

آوریل 10, 2008

این مرد کونی ایرانی است که داره میده مرد کونی ایرانی

آوریل 10, 2008

این دختر ایرانی فقط به پولدارا میدهزن جنده ایرانی

وبلاگ حاضر برای بوب های خوشگل ایرانی را می خواد به نمایش بزاره

آوریل 10, 2008

زن جنده ایرانی